tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

Wyjaśnienia do artykułu w tygodniku Pałuki

            W nawiązaniu do artykułu zatytułowanego „Ceny za ciepło zmrożą krew  w żyłach”, zamieszczonego w tygodniku Pałuki nr 27/20117,  pragniemy odnieść się do sugestii zawartej w artykule, jakoby mieszkańcy osiedli w Barcinie i Piechcinie mieli płacić za ogrzewanie więcej niż mieszkańcy gmin ościennych.

           Wyjaśniamy, że bezpośrednie porównanie cen i stawek opłat obowiązujących w różnych systemach ciepłowniczych nie stanowi jednoznacznej informacji o kosztach ponoszonych przez mieszkańców na ogrzewanie mieszkań i nie powinno być podstawą do formułowania wniosków porównawczych.

 

Koszt ogrzewania rzeczywiście zależy od cen i stawek obowiązujących opłat, ale wpływ na jego wysokość ma wielkość zużycia ciepła, relacja zużycia ciepła do mocy zamówionej, jak również wzajemna relacja kosztów przesyłu i kosztów wytwarzania.

Ponoszone przez przedsiębiorstwo nakłady eksploatacyjne zależne są od struktury i wielkości systemu ciepłowniczego. Posiadamy dwa odrębne systemy ciepłownicze w Barcinie i w Piechcinie, w związku z tym koszty jednostkowe są w naszym przypadku wyższe niż w systemach jednolitych.

Według nas, najbardziej adekwatną wielkością w celach porównawczych może być jednostkowy koszt ogrzewania ponoszony w budynkach o porównywalnych parametrach technicznych (podobna kubatura, termoizolacja itp.).

Przykładem mogą być budynki  Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie, która funkcjonuje zarówno na terenie Barcina, jak i Szubina  oraz posiada budynki              w całości termomodernizowane.

Średni koszt ogrzewania budynków SM Szubin wynosi:

- w Barcinie  65,66 zł/m2 powierzchni mieszkalnej

- w Szubinie  91,67 zł/m2 powierzchni mieszkalnej,

natomiast koszt ogrzewania budynków w Żninie (nie wiemy, czy są to budynki porównywalne pod względem technicznym)  wynosi 67,44 zł/m2 powierzchni.

Pragniemy przy tym podkreślić, że w bezpośrednim zestawieniu wysokości stawek taryfowych, gmina Barcin wypada korzystnie.

Prosimy o zauważenie, że przez ostatnie trzy lata tj. począwszy od 2014 r. (trzy okresy grzewcze) obniżaliśmy stawki taryfowe w stosunku do roku poprzedniego.

Czy przedsiębiorstwa w innych gminach również stosowały takie obniżki - tego nie wiemy. Pragniemy też nadmienić, że średnoważona jednostkowa cena ciepła wg obecnej taryfy kształtuje się na poziomie roku 2011. W bieżącym roku wysoki skok cen węgla prowadzi niestety do podwyższenia stawek taryfowych.

Nie mamy informacji na jakich zasadach zakupuje węgiel „Veolia” (dostawca ciepła w Żninie), natomiast z analizy przeprowadzonych postępowań przetargowych na dostawy porównywalnej jakości węgla wynika, że KPEC Bydgoszcz zaopatrujący m.in. ciepłownię w Szubinie, zakupił węgiel w cenie 358 zł/t netto, ZEC Kruszwica - w cenie 349 zł/t netto. Nasza Spółka zawarła umowę na dostawę węgla w cenie  339,80 zł/t netto.

Czy inne przedsiębiorstwa z powodu wzrostu cen węgla dokonają zmiany taryf - tego nie wiemy. Można jedynie przypuszczać, że jeśli po podwyżce cen węgla nie ma potrzeby zmiany taryfy, oznacza to,  iż dotychczasowa jest zawyżona.

Jednocześnie nadmieniamy, że wniosek taryfowy złożony przez nas do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, został opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Prawa Energetycznego, które stanowią, że przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych i eliminowanie subsydiowania skrośnego.

Ceny i stawki opłat powinny być ustalone na podstawie planowanych:

- uzasadnionych rocznych kosztów wykonywania działalności w zakresie

   zaopatrzenia w ciepło,

- uzasadnionych rocznych kosztów modernizacji i rozwoju oraz kosztów realizacji

  inwestycji z zakresu ochrony środowiska,

- uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność.

Prezes URE weryfikuje złożony wniosek i zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami.

W chwili obecnej postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy na sezon grzewczy 2017/2018 jest na etapie weryfikacji wniosku.

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC