Segregowanie śmieci

Segregowanie śmieci

Z początkiem 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące segregowania śmieci. Uiszczamy także większą stawkę za odpady. Dlaczego? Wyjaśniamy i na wybranych przykład pokażemy przykłady nieprawidłowego segregowania odpadów .

Zgodnie z podjętą przez Sejm ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, od 6 września 2019 roku, KAŻDY ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych wytworzonych w swoich nieruchomościach. NIEDOPUSZCZALNE jest gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny! Rada Miejska w Barcinie ustaliła, że od 1 stycznia 2020 roku stawka za gromadzenie odpadów w sposób selektywny wynosi 17 złotych od osoby na miesiąc! Niedostosowanie się do obowiązkowej segregacji, skutkować będzie zastosowaniem podwyższonej stawki 34 złotych od osoby na miesiąc!

Jeśli jednak zdarzą się sytuacje, że odbierający odpady - pracownicy Wodbaru - stwierdzą brak segregacji lub niewłaściwą segregację, muszą o tym fakcie każdorazowo powiadamiać Burmistrza Barcina, a odpady niewłaściwie segregowane odebrane zostaną w terminie odbioru odpadów zmieszanych  tzw. resztkowych,  nienadających się do odzysku czy recyklingu.

Wzrost stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych obserwujemy w całej Polsce. Bezpośrednią przyczyną jest wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów w instalacjach przetwarzających odpady komunalne. Gminę Barcin w zakresie odbioru odpadów komunalnych obsługuje PPU WODBAR Sp. z o.o. jest to spółka gminna i stawki jakie stosuje kalkulowane są bez uwzględniania zysku.

Aby stawki opłat za odbiór odpadów nie wzrastały nadal tak gwałtownie, ważne jest abyśmy prawidłowo segregowali odpady. W tej chwili dzielimy je na pięć frakcji:

  1. Metale i tworzywa sztuczne,
  2. Szkło,
  3. Bioodpady,
  4. Papier,
  5. Odpady zmieszane ( resztkowe, nienadające się do odzysku czy recyklingu).


Wybrane przykłady nieprawidłowej segregacji odpadów:

- opakowania po zupach, przyprawach, karmach dla zwierząt itp., - wszystko to wrzucamy do odpadów zmieszanych,
- zatłuszczony, brudny papier (czy filia), chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe  -  wrzucamy do odpadów zmieszanych,
-  opakowania po maśle czy margarynie  - to ląduje w pojemniku na odpady zmieszane,

-  paragony - umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane,

- bioodpady wrzucamy do pojemników LUZEM, nie mogą być zapakowane w plastikowe torebki, ewentualnie wrzucamy je w workach ulegających biodegradacji,

- do pojemników na szkło, nie wrzucamy słoików i butelek z zawartością. Te, po pierwsze  - powinny zostać opróżnione, po drugie - nie powinny mieć przykręconych aluminiowych wieczek i nakrętek. Te ostatnie wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych,

- opony -  powinny z powrotem trafić do miejsca, w którym zostały zakupione, a jeśli np. zostały nabyte przez internet, powinny zostać oddane do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, który znajduje się w Barcinie Wsi (przy drodze na Złotowo, otwarty w wyznaczone dni, harmonogram znajduje się na stronie gminy i Wodbaru, można się również umówić telefonicznie - 52 383 26 06),

- sztuczna choinka  - to odpad wielkogabarytowy - powinien trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,

- kartony po mleku, sokach – powinny trafić do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.


Drukuj