Informacje ogólne

Pozostałe informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin, Dąbrowa i Pakość

         PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje o zrealizowaniu inwestycji polegającej na renowacji kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Barcinie, w  technologii  rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, nasączanego żywicą poliestrową.

        Sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie w ulicy Polnej została wybudowana dwuetapowo: w latach 80-tych i 90-tych XX w. Przewód kanalizacyjny jest kolektorem zbiorczym. Poza budynkami zlokalizowanymi przy ul.Polnej do kolektora włączone są rurociągi odprowadzające ścieki z ulic przyległych oraz z części miejscowości Wolice. Łącznie liczba mieszkańców, od których ścieki odprowadzane są kolektorem zbiorczym  w ul.Polnej wynosi ok. 1500 osób. Ścieki poddawane są oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy.

 

Kolektor kanalizacyjny wykonany jest z rur betonowych:

  • 257 m o średnicy 200 mm
  • 1090 m o średnicy 300 mm

W okresie ostatniego roku na odcinku przewodu przy ul.Polnej wystąpiło kilkanaście niedrożności. Podczas przeglądu stwierdzono w dwóch miejscach ugięcie jezdni wskazujące na nieszczelność przewodu i przedostawanie się gruntu do kanalizacji. Ponadto po dokonaniu rewizji od strony studni kanalizacyjnej, stwierdzono przesunięcie przewodów względem osi. Oceniając stan techniczny przewodu kanalizacyjnego ustalono, że nieszczelności może być więcej i docelowo mogą one stwarzać zagrożenie dla odbioru ścieków od mieszkańców. Ponadto wystąpiło zagrożenie dla środowiska, spowodowane niekontrolowanym przedostawaniem się ścieków do gruntu. Istotne znaczenie ma również napływ wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej. Gdy poziom wód gruntowych jest niski, ścieki przesączające się z nieszczelnej kanalizacji zanieczyszczają nie tylko bezpośrednio przylegający grunt, ale również, na skutek naturalnych procesów przepływu i filtracji, mogą wpływać niekorzystnie na stan wód podziemnych, a nawet powierzchniowych (w pobliżu przepływa rzeka Noteć). Drugi z wymienionych problemów – napływ wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej ma miejsce, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. Wody gruntowe infiltrują do kanalizacji, powodując zwiększenie ilości płynących ścieków. Taka dodatkowa ilość ścieków generuje zbędne koszty zużycia energii elektrycznej na tłoczenie i oczyszczanie ścieków, które w konsekwencji są ponoszone przez mieszkańców. W tej sytuacji renowacja kanału polegająca na jego uszczelnieniu na całej długości stała się zadaniem pierwszoplanowym, które zostało zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

        Jednym z istotnych czynników przemawiających za wykorzystaniem metody

bezwykopowej była niska uciążliwość dla mieszkańców podczas trwania robót, gdyż metoda ta nie wymaga rozbierania nawierzchni dróg oraz wykonywania wykopów.

W tej technologii wnętrze rury zostaje wyłożone rękawem wzmacniającym, ściśle przylegającym do powierzchni wewnętrznej kanału na całej jego długości i zapewnienie szczelności przewodu kanalizacyjnego.

Prace zostały wykonane w maju br przez specjalistyczną firmę zewnętrzną: TERKAN Polska Sp. z o.o. z Gdańska.

Do wykonawcy prac należało m.in.

- zorganizowanie przepompowania ścieków na czas prowadzonych robót ,

- inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

- czyszczenie rurociągu,

- dostawa i  instalacja rękawa,

- utwardzanie rękawa z włókna szklanego promieniami UV,

- otwarcie przyłączy kanalizacyjnych po zainstalowaniu rękawa,

- inspekcja telewizyjna powykonawcza.

 

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 624 000, 00 zł netto (767 520,00 zł brutto).

Na realizację powyższego zadania uzyskaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  w kwocie 499 200,00 zł.

W dniu podpisania umowy oprocentowanie pożyczki wynosi 3,00 % w stosunku rocznym. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka zostanie spłacona ratalnie w okresie od lutego 2018 r. do sierpnia 2020 r.


Drukuj