Previous Next

23 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - gospodarka wodno-ściekowa PO IiŚ projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”.

Umowę podpisali Stefan Firszt, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie oraz Emilia Kawka-Patek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu. 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 905 882,62 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 9 336 025,66 zł (po dokonanym częściowo wyborze wykonawców).  Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 0,2 km oraz przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Barcin (21 389 RLM), w gminach Barcin i Pakość.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Barcin poprzez wzrost wyposażenia terenów leżących na obszarze Aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, natomiast celami społeczno – gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
  • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
  • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji,
  • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji. 

www.pois.gov.pl

http://www.wfosigw.torun.pl


Drukuj