Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” przebiega zgodnie z planem. Kontynuowane są prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. Do eksploatacji zostały już włączone urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków tj. kompaktowe sitopiaskowniki oraz przebudowany osadnik wstępny. Wkrótce uruchomione zostaną obiekty linii osadowej, w tym  nowo wykonany zbiornik tlenowej stabilizacji osadu oraz przebudowane urządzenia do odwadniania i higienizacji osadu.

Wykonane są już także radialne osadniki wtórne i zbiornik defosfatacji, ale obiekty te do eksploatacji zostaną włączone dopiero po zakończeniu prac na linii biologicznej.

W kwietniu rozpoczęto prace przy przebudowie obiektów biologicznego oczyszczania ścieków - komór reakcyjnych SBR. Na czas prowadzonej przebudowy, dotychczasowy cykl technologiczny uległ znacznym zmianom. Utrudnieniem zarówno dla wykonawcy, jak i eksploatatora oczyszczalni, jest konieczność prowadzenia robót z utrzymaniem ciągłości pracy oczyszczalni.

 

Ruszyły także planowane inwestycje w Pakości. W dniu 21 kwietnia br. podpisana została umowa na realizację zadania pn „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych - III etap”. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości o łącznej długości 2089 m. Natomiast w dniu 12 maja br. została podpisana umowa oraz oddano plac budowy pod inwestycję przebudowy kanalizacji ogólnospławnej przy ul.Dworcowej. W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna o długości 322 m i kanalizacja deszczowa o długości 205 m. Termin zakończenia inwestycji w Pakości przewidziany jest na 30 września 2015 r.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.

www.pois.gov.pl


Drukuj