Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją zadań wchodzących w zakres Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” zostały zakończone zgodnie z harmonogramem.

Użytkownicy nieruchomości położonych w Pakości przy ul.Dworcowej oraz ulicach przyległych do ul.Wyszyńskiego uzyskali możliwość odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną dnia 14 września 2015 zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie przebudowanych i rozbudowanych obiektów oczyszczalni ścieków.

 

Na terenie oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy trwa obecnie rozruch technologiczny.   Proces oczyszczania ścieków polega na mechanicznej, a następnie biologicznej redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach, wspomaganej dawkowaniem środków chemicznych.

Ścieki dopływające do oczyszczalni kierowane są do sitopiaskowników, w których zachodzi proces usuwania najgrubszych zanieczyszczeń oraz piasku, a także flotującego tłuszczu. Następnie ścieki kierowane są do osadnika wstępnego w celu zatrzymania zanieczyszczeń łatwoopadających. W trakcie mechanicznego oczyszczania ścieków powstają odpady: skratki, piasek i osady wstępne, które poddawane są dodatkowym procesom technologicznym,
a następnie utylizowane poza oczyszczalnią. Najefektywniejszym etapem oczyszczania ścieków są procesy zachodzące w reaktorach biologicznych, prowadzone przy udziale osadu czynnego tj mikroorganizmów, w szczególności określonych gatunków bakterii i pierwotniaków. W poszczególnych obiektach bloku biologicznego: komorze defosfatacji, komorze denitryfikacji i komorze nitryfikacji, w zmiennych warunkach tlenowych i beztlenowych, mikroorganizmy, na drodze szeregu reakcji biochemicznych, wykorzystują do swoich procesów życiowych związki organiczne zawarte w ściekach, przyczyniając się do zredukowania ładunku zanieczyszczeń organicznych i biogennych nieorganicznych.
Ponadto w celu usuwania ze ścieków związków fosforu stosowane są środki umożliwiające strącanie fosforanów w wyniku reakcji chemicznej. Ostatnim obiektem są osadniki wtórne, w których następuje oddzielenie osadu czynnego, zawracanego do komór biologicznych, natomiast oczyszczone ścieki odprowadzane są do środowiska.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.

www.pois.gov.pl

 


Drukuj