O nas

Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Dział ds. Gospodarki  Odpadami Komunalnymi zajmuje się odbiorem  odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych – jednorodzinnych, wielolokalowych i niezamieszkałych (np. firmy, instytucje publiczne), znajdujących się na terenie gminy Barcin.  i terenie gminy Dąbrowa. Odpady komunalne zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wawrzynkach (gm. Żnin). Jest to instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku oraz instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin.

Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi zajmuje się także odbiorem odpadów segregowanych, które przekazywane są bezpośrednio do recyklerów. Głównym odbiorcą jest  Przerób Surowców Wtórnych „Gibbo” Szymon Kłoczko w Giebni. Jest to: szkło, makulatura (papier, tektura), tworzywa sztuczne razem z opakowaniami wielomateriałowymi oraz metalami.

Obieramy zużyte baterie oraz niepotrzebne i przeterminowane leki z pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach gminy Barcin (do których mieszkańcy mogą je oddawać):

Lokalizacja miejsc, które wyposażone są w specjalistyczny pojemnik na zużyte baterie:

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Plac 1 Maja, Barcin
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 5, Barcin
 • Ośrodek Zdrowia, ul. 11 Listopada 3, Piechcin
 • PPU Wodbar Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, Barcin
 • Pojemnik przy urzędzie miejskim, ul. Artylerzystów 9, Barcin
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Barcin Wieś

 

 Lokalizacja pojemników przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków:

 • Apteka Chirofarm, Ul. Plac 1 Maja 13, Barcin
 • Apteka „Na Górce”, ul. Artylerzystów 1 G, Barcin
 • Apteka, ul. 4 Stycznia 43B, Barcin
 • Apteka, ul. 11 Listopada 2 D, Piechcin
 • SPZOZ w Barcinie, ul. Mogileńska 5, Barcin
 • Ośrodek Zdrowia, ul. 11 Listopada 3, Piechcin
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Barcin Wieś

Leki przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych w Bydgoszczy, zużyte baterie utylizowane są w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Robac” w Bydgoszczy.

Dla mieszkańców gminy Barcin prowadzimy punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który usytuowany jest w Barcinie Wsi. Trafiają tu: bioodpady w tym odpady zielone, przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia (nie dotyczy środków ochrony roślin), zużyte opony (samochody osobowe), zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości powstałej wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót), tekstylia i odzież. PSZOK czyny jest w godz. Od 12 do 18 w wyznaczone dni każdego miesiąca (szczegółowa rozpiska w harmonogramie odbioru odpadów na terenie gminy Barcin).

Raz na kwartał istnieje możliwość zgłoszenia do odbioru odpadów remontowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych. Zgłoszeń należy dokonywać telefoniczne pod numerem 52 383 26 06, nie później niż dwa dni przed terminem wskazanym w harmonogramie odbioru tych odpadów na terenie gminy Barcin.


Drukuj