O nas

Zakład Ciepłowniczy

Ciepłownia w Barcinie i Ciepłownia w Piechcinie produkują i przesyłają ciepło do odbiorców z Barcina i Piechcina w okresie grzewczym od połowy września do połowy maja, a także całorocznie podgrzewają wodę użytkową.

Odbiorami usług Ciepłowni Barcin i Piechcin są: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”, Spółdzielnia Mieszkaniowa Szubin, przedszkola, szkoły, poczta, policja, GS SCH Barcin, Miejski Dom Kultury w Barcinie, biblioteki, parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie i ośrodek zdrowia w Piechcinie, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji, wspólnoty mieszkaniowe. 

Źródłem energii – w obydwóch ciepłowniach - jest węgiel kamienny. Węgiel składowany jest na utwardzonym i ogrodzonym placu. Z placu węgiel transportowany jest przenośnikami taśmowymi oraz kubełkowymi do bunkrów opałowych nad kotłami. W bunkrach opałowych węgiel rozdzielany jest na poszczególne kotły. Łączna moc zainstalowanych kotłów w Barcinie to 12,8 MW (cztery kotły wodne) i 7,9 MW w Piechcinie (trzy kotły wodne). Produkt spalania węgla popiół (żużel) odprowadzany jest odżużlaczami zgrzebłowymi i systemem przenośników taśmowych do silosu żużla. Pyły odseparowane w urządzeniach odpylających ze spalin, systemem śluz i przenośników są transportowane do odżużlaczy zgrzebłowych.

Układ technologiczny – jest nowoczesnym rozwiązaniem objętym patentem.

Układ składa się z:

  • dwóch odmulaczy sieciowych OS zainstalowanych równolegle na rurociągu wody powracającej z sieci cieplnej i oczyszczających wodę sieciową
  • pomp stabilizacyjnych PS i uzupełniających PU podających wodę ze zbiornika wody przygotowanej ZWP do przewodu powrotnego z sieci
  • pomp zimnego zmieszania PZZ zainstalowanych na rurociągu powrotnym wody sieciowej, których zadaniem jest w okresie grzewczym utrzymanie przepływu wody w sieci
  • pomp obiegowych PO zainstalowanych na powrocie wody z sieci cieplnej, których zadaniem jest wytworzenie przepływu wody przez kotły i utrzymanie zadanego cieśnienia wody na zasilaniu sieci cieplnej
  • pomp mieszających PM zainstalowanych między kolektorami wody wychodzącej z kotłów a wody zasilającej kotły. Zadaniem pomp mieszkających jest utrzymanie zadanej temperatury wody zasilającej kotły
  • kotłów wodnych wytwarzających energię cieplną
  • układów pomiarowych przepływów, temperatur, ciśnień.

Bezpośredni nadzór nad pracą kotłowni – w Barcinie i w Piechcinie -  sprawują wyznaczeni pracownicy sprawujący nadzór  nad pracą kotłów. Odpowiadają oni za pracę kotłowni oraz parametry nośnika energii cieplnej wysyłanego do sieci cieplnej.

Układ technologiczny ciepłowni został tak zaprojektowany i wykonany, aby  uzyskać maksymalnie dobre efekty pracy źródeł ciepła, tzn. zabezpieczyć dostawę energii cieplnej do odbiorców z zaangażowaniem zminimalizowanych nakładów. Praca kotłowni opiera się na wysoko zaawansowanej automatyce i bardzo nowoczesnym rozwiązaniu technologicznym.


Drukuj