O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach prowadzonej działalności eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barcin.

ZWiK eksploatuje trzy ujęcia wody podziemnej i stacje uzdatniania wody z rozdzielczą siecią wodociągową o długości łącznej ok. 132 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 51 km, na której zlokalizowanych jest 21 przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Sadłogoszczy i oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce Barcińskiej. Oczyszczamy także ścieki tłoczone z terenu gminy Pakość  i gminy Dąbrowa.

UJECIA WODY

Ujęcia wody zlokalizowane są w Wolicach, Mamliczu i Piechcinie. Największe znajduje się w Wolicach. Woda surowa wydobywana jest tu z pięciu studni głębiowych. Trafia do odżelaziaczy, w których jest odżelaziana i odmanganiana, a następnie  tłoczona do zbiorników wyrównawczych gdzie jest gromadzona. Z tych zbiorników, poprzez pompy poziome drugiego stopnia, jest pobierana i tłoczona do sieci wodociągowej zasilającej Barcin, Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie, Wolice, Knieję, Pturek i Krotoszyn.

W Piechcinie znajdują się dwie studnie głębinowe - jedna na ujęciu wody w Piechcinie, druga przy ulicy Zaleskiej. Dwie studnie głębinowe znajdują się również na ujęciu wody w Mamliczu. Wydobywana woda, zanim trafi do odbiorców, przechodzi taki sam proces, jak na ujęciu w Wolicach. Ujęcie w Piechcinie zaopatruje w wodę: osiedle Piechcin, Sadłogoszcz, część Zalesia Barcińskiego, Aleksandrowo, a ujęcie w Mamliczu: Mamlicz, Gulczewo, Kanię, Augustowo, Dąbrówkę Barcińską, Złotowo, Barcin Wieś, Julianowo i Józefinkę.

OCZYSZCZALANIA ŚCIEKÓW W SADŁOGOSZCZY

Do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Sadłogoszczy trafiają ścieki z terenu gmin Barcin, Dąbrowa, Pakość  a także ścieki dowożone z szamb. Proces oczyszczania ścieków polega na tym, iż w pierwszej kolejności są one oczyszczane mechanicznie w bloku sitopiaskowników, gdzie usuwane są zanieczyszczeni stałe (skratki) oraz piasek. Następnie ścieki przepływają do osadnika wstępnego, gdzie oddzielają się wszystkie najcięższe cząstki i opadają na dno zbiornika. Dalej  przepływają do komory defosfatacji, w której usuwane są związki fosforu. W dalszej kolejności ścieki przepływają do komór denitryfikacji i nitryfikacji, w których usuwane są związki azotów. Tu następuje biologiczne oczyszczanie ścieków – bakterie czerpią pożywkę z tlenu  i z ładunku, który jest w ściekach. Dalej ścieki przepływają do osadników wtórnych, gdzie następuje tzw. sedymentacja – osad opada na dno zbiornika a górą przelewają się oczyszczone ścieki. Trafiają one na poletka filtracyjne, a z nich do rzeki Noteć.

Podczas procesu oczyszczania ścieków wytwarza się osad, który dzielimy na wstępny i nadmierny. Osad wstępny wytwarza się w osadniku wstępnym skąd grawitacyjnie, rurociągiem odprowadzany jest do komory stabilizacji tlenowej osadu. Osad nadmierny jest osadem czynnym znajdującym się w komorach biologicznych i odprowadzany jest za pomocą pomp z osadników wtórnych do komory zagęszczania osadu. Po wstępnym zagęszczeniu osad ten również trafia do komory stabilizacji tlenowej. Po procesie stabilizacji osad trafia na stację higienizacji i odwadniania osadu.

Oczyszczalnia ścieków w Sadłogoszczy dysponuje własnym laboratorium, w którym na bieżąco monitorowany jest  skład ścieków surowych i oczyszczonych. Dzięki tym badaniom jesteśmy  w stanie sterować odpowiednio procesem technologicznym, aby osiągać jak najlepsze efekty oczyszczania.


Drukuj