tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie informuje, że dzień 3 listopada 2017r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.
Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym oraz pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z wywozem odpadów komunalnych.

Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w Barcinie, w ulicy Polnej

         PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje o zrealizowaniu inwestycji polegającej na renowacji kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Barcinie, w  technologii  rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, nasączanego żywicą poliestrową.

        Sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie w ulicy Polnej została wybudowana dwuetapowo: w latach 80-tych i 90-tych XX w. Przewód kanalizacyjny jest kolektorem zbiorczym. Poza budynkami zlokalizowanymi przy ul.Polnej do kolektora włączone są rurociągi odprowadzające ścieki z ulic przyległych oraz z części miejscowości Wolice. Łącznie liczba mieszkańców, od których ścieki odprowadzane są kolektorem zbiorczym  w ul.Polnej wynosi ok. 1500 osób. Ścieki poddawane są oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy.

Czytaj więcej...

Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że przejęliśmy do eksploatacji,  wybudowaną przez Gminę Barcin,  sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul.Akacjowej, w Wolicach i w Barcinie Wsi.

Do każdej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie budowanej kanalizacji, wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne zakończone studzienką połączeniową.

Użytkownicy nieruchomości planujący podłączenie instalacji kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, powinni uzyskać od PPU „WODBAR” Sp. z o.o. warunki techniczne wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej, podając adres nieruchomości.

Wniosek można napisać odręcznie lub skorzystać z druku wniosku udostępnionego poniżej.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie PPU „WODBAR” Sp. z o.o. ul.Dworcowa 12 w Barcinie lub przesłać drogą pocztową.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (za wyjątkiem nieruchomości wyposażonych w przydomowa oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawnych).

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TARYFY DLA CIEPŁA

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie  w sprawie rozpatrzenia wniosku i zatwierdzenia taryfy dla ciepła na sezon 2017/2018, przedłużył termin  zakończenia postępowania - do dnia 30 września br.


W tej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, do dnia wejścia w życie nowej taryfy, stosuje się taryfę dotychczasową.


Nowa taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE,  wejdzie w życie nie wcześniej niż 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Odbiorcy ciepła zostaną poinformowani pisemnie o terminie wprowadzenia taryfy.

Wyjaśnienia do artykułu w tygodniku Pałuki

            W nawiązaniu do artykułu zatytułowanego „Ceny za ciepło zmrożą krew  w żyłach”, zamieszczonego w tygodniku Pałuki nr 27/20117,  pragniemy odnieść się do sugestii zawartej w artykule, jakoby mieszkańcy osiedli w Barcinie i Piechcinie mieli płacić za ogrzewanie więcej niż mieszkańcy gmin ościennych.

           Wyjaśniamy, że bezpośrednie porównanie cen i stawek opłat obowiązujących w różnych systemach ciepłowniczych nie stanowi jednoznacznej informacji o kosztach ponoszonych przez mieszkańców na ogrzewanie mieszkań i nie powinno być podstawą do formułowania wniosków porównawczych.

Czytaj więcej...

Podkategorie

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC