tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

Informacja

Barcin, dnia 06.02.2018r.

 

INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, informuje, że istnieje możliwość zorganizowania stażu na stanowisku: „ogrodnik terenów zieleni” na terenie gminy Barcin.

Uczestnik stażu powinien spełniać następujące wymogi:

I projekt

-osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

-wyłącznie kobiety

-wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie

-uczestnikami stażu nie mogą być osoby, które w 2017r. były uczestnikami projektu w ramach POWER(III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-preferowana ilość osób na staż wynosi 4 osób z uwzględnieniem 2 osób do zatrudnienia po odbyciu stażu w Spółce na podstawie umowy o pracę na okres 3 miesięcy

II projekt

-osoby powyżej 29r.ż  zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne, zakwalifikowane do II profilu pomocy należące w szczególności do:

-osoby powyżej 50r.ż,

-kobiety,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby o niskich kwalifikacjach

-uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które w 2017r. były uczestnikami projektu w ramach RPO  WK-P (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-preferowana ilość osób na staż wynosi 6 osób z uwzględnieniem 3 osób do zatrudnienia po odbyciu stażu w Spółce na podstawie umowy o pracę na okres 3 miesięcy

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zakładem Usług Miejskich, tel. 52 383-69-75, w termonie do dnia 14.02.2018r.

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WODBAR” Spółka z o.o. w Barcinie informuje, że dzień 19 stycznia (piątek) 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.

Nie dotyczy to pracowników w systemie zmianowym oraz pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z wywozem odpadów komunalnych.

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie informuje, że dzień 3 listopada 2017r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.
Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym oraz pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z wywozem odpadów komunalnych.

Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w Barcinie, w ulicy Polnej

         PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje o zrealizowaniu inwestycji polegającej na renowacji kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Barcinie, w  technologii  rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, nasączanego żywicą poliestrową.

        Sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie w ulicy Polnej została wybudowana dwuetapowo: w latach 80-tych i 90-tych XX w. Przewód kanalizacyjny jest kolektorem zbiorczym. Poza budynkami zlokalizowanymi przy ul.Polnej do kolektora włączone są rurociągi odprowadzające ścieki z ulic przyległych oraz z części miejscowości Wolice. Łącznie liczba mieszkańców, od których ścieki odprowadzane są kolektorem zbiorczym  w ul.Polnej wynosi ok. 1500 osób. Ścieki poddawane są oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy.

Czytaj więcej...

Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że przejęliśmy do eksploatacji,  wybudowaną przez Gminę Barcin,  sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul.Akacjowej, w Wolicach i w Barcinie Wsi.

Do każdej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie budowanej kanalizacji, wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne zakończone studzienką połączeniową.

Użytkownicy nieruchomości planujący podłączenie instalacji kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, powinni uzyskać od PPU „WODBAR” Sp. z o.o. warunki techniczne wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej, podając adres nieruchomości.

Wniosek można napisać odręcznie lub skorzystać z druku wniosku udostępnionego poniżej.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie PPU „WODBAR” Sp. z o.o. ul.Dworcowa 12 w Barcinie lub przesłać drogą pocztową.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (za wyjątkiem nieruchomości wyposażonych w przydomowa oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawnych).

Podkategorie

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC