Informujemy, że przejęliśmy do eksploatacji,  wybudowaną przez Gminę Barcin,  sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul.Akacjowej, w Wolicach i w Barcinie Wsi.

Do każdej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie budowanej kanalizacji, wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne zakończone studzienką połączeniową.

Użytkownicy nieruchomości planujący podłączenie instalacji kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, powinni uzyskać od PPU „WODBAR” Sp. z o.o. warunki techniczne wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej, podając adres nieruchomości.

Wniosek można napisać odręcznie lub skorzystać z druku wniosku udostępnionego poniżej.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie PPU „WODBAR” Sp. z o.o. ul.Dworcowa 12 w Barcinie lub przesłać drogą pocztową.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (za wyjątkiem nieruchomości wyposażonych w przydomowa oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawnych).

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie  w sprawie rozpatrzenia wniosku i zatwierdzenia taryfy dla ciepła na sezon 2017/2018, przedłużył termin  zakończenia postępowania - do dnia 30 września br.


W tej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, do dnia wejścia w życie nowej taryfy, stosuje się taryfę dotychczasową.


Nowa taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE,  wejdzie w życie nie wcześniej niż 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Odbiorcy ciepła zostaną poinformowani pisemnie o terminie wprowadzenia taryfy.